Alliance Advokater Ishøj

Disclaimer

FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1/1 2020

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, som Advokatfirmaet Harring-Lund (Alliance Advokater Ishøj), Ishøj Strandvej 87, 2635 Ishøj, CVR-nr. 20952776 (herefter benævnt Advokatfirmaet) leverer til klienten, uanset om dette sker i Advokatfirmaets hovednavn eller et eller flere binavne. Forretnings-betingelserne gælder, medmindre andet er specifikt aftalt i den enkelte sag og bekræftet skriftligt af Advokatfirmaet.

 

1. Udførelsen af opgaven

1.1 Advokatfirmaet og klienten aftaler løbende karakteren af den juridiske bi-stand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

1.2 Advokatfirmaet forpligter sig til at yde kvalificeret juridisk bistand til klienten til aftalt tid og i aftalt omfang.

1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

1.4 Advokatfirmaet er undergivet reglerne i Hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne heri. Advokatfirmaet anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at Advokatfirmaet kan videregive disse til andre rådgivere og finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter Hvidvaskloven.

1.5 Advokatfirmaet opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres ved sagens afslutning, hvis klienten anmoder om det.

1.6 Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Advokatfirmaet har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

 

2. Honorar, fakturering og klientmidler

2.1 Advokatfirmaet fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder tidsforbruget samt arbejde udført uden for normal arbejdstid, den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af Advokatfirmaets ydelser for klienten, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

2.2 Ved påbegyndelsen af en opgave vil Advokatfirmaet efter anmodning oplyse klienten om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde, honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. Klienter, der er forbrugere, får oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Hvis andet ikke er udtrykkeligt aftalt, sker fakturering efter den tid, der medgår til opgaven. Vi forsøger at afregne løbende, så klienten kan følge med i omkostningerne ved sagen. Vores takster er inkl. moms kr. 2.500,00 for en advokat og kr. 1.250,00 for en sekretær /juridisk assistent for 1 times selvstændig sagsbehandling. Når der tidsregistreres effektivt ned til 5 minutter, kan der arbejdes meget på 1 time.

I forbindelse med sagens start betales efter aftale et passende a conto-beløb.

2.3 Klienten skal betale opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer og rimelige rejse- og opholdsudgifter, ud over honoraret.

2.4 Honorar og opgaverelaterede omkostninger og udlæg kan efter Advokatfirmaets bestemmelse opkræves forud, aconto, månedsvis bagud, på et givent stadie af sagsbehandlingen eller ved sagens afslutning. Forudbetalt honorar, omkostninger og/eller udlæg kan anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger og udlæg.

2.5 En faktura forfalder ved udstedelse/netto kontant. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

2.6 Ved bekræftelse af aftalen om bistand og ved modtagelsen af forretningsbetingelser giver klienten, hvis denne er forbruger, samtykke til, dels at opgaven kan påbegyndes.

2.7 Indeståender, der tilhører klienten, forvaltes efter Advokatsamfundets regler. I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder kunden. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle dækningsmaksimum er på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Dækningsmaksimummet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens samlede indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto.

Advokatfirmaet påtager sig intet ansvar for kundens tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den
faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

2.8 Advokatfirmaet Alliance Advokater Ishøj har klientbankkonti i Lån&Spar Bank.

 

3. Fortrolighed

3.1 Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Alle medarbejdere i Advokatfirmaet er pålagt tavshedspligt.

 

4. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

4.1 Advokatfirmaet er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

4.2 Advokatfirmaet og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for en klients indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme eller lignende.

4.3 Advokatfirmaet og dets medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet har henvist klienten til ligesom Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

4.4 Advokatfirmaet og dets medarbejdere er ansvarsforsikrede i Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København K.

4.5 Advokatfirmaets maksimale erstatningsretlige ansvar over for samtlige klienter er til enhver tid begrænset til den maksimale forsikringsdækning på Advokatfirmaets ansvarsforsikring pr. forsikrings år pr. advokat. Pt. andrager denne 4 mio. kr. pr. forsikrings år pr. advokat. Klienten er gjort særligt opmærksom på, at der kan være flere forsikringsbegivenheder pr. forsikrings år pr. advokat, hvorfor det maksimale erstatningsretlige ansvar over for den konkrete klient kan være mindre end 5 mio. kr. pr. forsikrings år pr. advokat.

 

5. Markedsføring

5.1 Advokatfirmaet er berettiget til at anvende løste opgaver i markedsføringsmæssig sammenhæng, når opgaven er afsluttet og offentligt kendt.

 

6. Ophavsret

6.1 Det af Advokatfirmaet frembragte arbejdsresultat må ikke uden skriftlig, særskilt accept fra Advokatfirmaet anvendes i anden forbindelse end i forhold til den opgave, som er udført for klienten.

 

7. Lovvalg, værneting og klage

7.1 Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske  regler. de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på advokatsamfundets hjemmeside på www.advokatsamfundet.dk

7.2 Eventuelle tvister om Advokatfirmaets rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i Glostrup.

7.3 I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk

Klager over bobestyrerhonorar i dødsboer kan dog ikke indbringes for Advokatnævnet, idet den kompetente Skifteret tager stilling til sådanne klager. Det vil fremgå af regnskabet for det specifikke dødsbo, hvordan klage kan indgives.

7.4 Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting , medmindre dette aftales med klienten.

 

 

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG AF ALLIANCE ADVOKATER ISHØJS HJEMMESIDE

 

Om hjemmesiden

Indholdet på hjemmesiden er udelukkende til generel information. Oplysningerne kan på ingen måde træde i stedet for kompetent professionel rådgivning fra en advokat.

Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt. Advokatfirmaet fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige, forældede eller mangelfulde oplysninger.

Advokatfirmaet kan ikke drages til ansvar – hverken direkte eller indirekte – for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer på hjemmesiden.

 

Tilgængelighed

Advokatfirmaet er når som helst berettiget til helt eller delvist og uden varsel at lukke hjemmesiden eller at fjerne eller ændre indholdet.

 

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden er beskyttet efter lov om ophavsret, ligesom Advokatfirmaet har rettigheder i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven.

Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, re-transmittere eller videredistribuere materiale, publiceret på hjemmesiden eller dele heraf i noget medie uden forudgående skriftlig aftale med Advokatfirmaet. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, alle former for tekst, artikler, lyd, video, programmering, varemærker, illustrationer og grafik.

 

Citater

Det er tilladt at citere fra artikler publiceret på hjemmesiden i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af et beskyttelsesværdigt formål. Kilden skal være tydeligt angivet, og citatet korrekt gengivet.

 

Links

Advokatfirmaet tillader normalt, at der oprettes link til hjemmesiden, hvis den sammenhæng, linket placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik.

Der må kun anvendes deep-links til Advokatfirmaets hjemmeside, hvis det gøres loyalt og i overensstemmelse med gældende praksis og lovgivning.

 

Frames

Det er ikke under nogen form tilladt at “frame” Advokatfirmaets hjemmeside.

 

Kopi af online materiale på papir

Det er tilladt at udskrive eksemplarer af det materiale, der findes på hjemmesiden, til privat brug. Hvis du er i tvivl om, hvad du må kopiere, citere, linke til m.v., er du velkommen til at kontakte Alliance Advokater Ishøjs sekretariat på telefon 4579 2111.

 

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk

Alliance Advokater Ishøj - når nærvær er vigtigt