Børnebidrag

Her er lidt information om børnebidrag, børnetilskud mv.

Børnepenge

Det som ofte i daglig tale kaldes børnepenge, er ikke nogen officiel betegnelse, men bruges gerne om tre forskellige tilskud:

 • Børnebidraget (og uddannelsesbidraget) er de penge, den ene forælder betaler til forsørgelsen af sine børn, f.eks. efter en separation eller skilsmisse.
 • Børne- og ungeydelse (tidligere børnefamilieydelse eller børnecheck), er et beløb, som alle forældre med forsørgelsespligt over for børn under 18 år får. Beløbet er uafhængigt af forældrenes indkomst.
 • Børnetilskud er en ekstraordinær ydelse, der gives til bl.a. enlige forsørgere eller forældre der har ekstra store udgifter, f.eks. som følge af en tvillingefødsel. Der er et særligt børnetilskud til forældre under uddannelse.

Børnebidrag

Børnebidrag er de penge, man betaler til barnets underhold, når man ikke bor sammen med sit barn. Man har som forælder altid pligt til at betale til sit barns forsørgelse. Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, betales der ofte ikke børnebidrag mellem forældrene, idet det forudsættes, at begge betaler sin andel af barnets forsørgelse i hverdagen.

Hovedreglen er således, at den forælder, der ikke har barnet boende, skal betale børnebidrag.

Børnebidraget kan aftales mellem forældrene, men man kan også anmode Statsforvaltningen om at fastsætte bidraget, hvis man ikke kan blive enige.
Anmoder man statsforvaltningen om at fastsætte bidraget, skal der sendes en ansøgning til statsforvaltningen i den region, hvor bidragsbetaleren bor. Ansøgningsskema findes på www.statsforvaltning.dk

Det er vigtigt, at man ansøger om bidraget hurtigst muligt, idet bidraget som udgangspunkt ikke fastsættes med tilbagevirkende kraft.

Børnebidraget består af tre dele:

 1. Et fast grundbeløb, der reguleres hvert år
 2. Et fast tillæg, der reguleres hvert år
 3. Et eventuelt tillæg (forhøjet bidrag) afhængig af bidragsbetalerens indtægt og antallet af børn bidragsbetaleren betaler bidrag til

Normalbidraget (grundbeløbet og minimumsbidrag) er i år 2018 kr. 1.204, tillægget udgør kr. 156 eller i alt kr. 1.360 pr. barn.
Når statsforvaltningen skal vurdere om bidragsbetaleren skal betale forhøjet børnebidrag, lægger de mest vægt på størrelsen af bidragsbetalerens indtægt og det antal børn bidragsbetaleren betaler børnebidrag til. Forhøjelsen er en fast %-forhøjelse af grundbeløbet (f.eks. 100%, 200% eller 300% af grundbeløbet)
Man kan finde et skema over %-satserne på Statsforvaltningens hjemmeside

Tidligere kunne bidragssatsen reguleres mere detaljeret, men det er pr. 1. juli 2014 ændret således, at bidragssatsen først stiger til mere end normalbidraget, når bidragsyderens indtægt overstiger kr. 500.000 (2018) om året (når der kun betales børnebidrag til et barn).

Man kan ansøge om ændring af børnebidraget på Statsforvaltningens hjemmeside

Der skal betales et gebyr på kr. 2.700 (2018), hvis man ansøger om ændring af bidrag. Dog skal der ikke betales gebyr, hvis:

 • du søger om bortfald af børnebidrag, fordi barnet er flyttet til dig, eller
 • du søger om ændring af et børnebidrag, der er aftalt mellem dig og den anden forælder og Statsforvaltningen ikke før har behandlet en sag om dette børnebidrag.

Eksempel:
En far tjener ca. kr. 500.000. Han skal betale bidrag til 1 barn. Bidraget fastsættes til normalbidraget + 100 % ( kr. 1.204 + kr. 1.204 eller i alt kr. 2.408). Derudover skal far betale det faste tillæg med kr. 156 pr. barn. Far skal altså i alt betale kr. 2.564 til barnet om måneden.

Tjener bidragsbetaleren (i 2018) mere end ca. kr. 700.000 forhøjes børnebidraget med 200%. Tjener bidragsbetaleren mere end ca. 1.300.000 forhøjes børnebidraget med 300%.

Børnebidraget bortfalder ikke selvom barnet tjener egne penge. Bidraget betales til barnet fylder 18 år.
Børnebidraget kan trækkes fra på selvangivelsen. Børnebidraget skal beskattes hos det barn, der modtager børnebidraget. Normalbidraget er dog skattefri indkomst for børn under 18 år.

Uddannelsesbidrag

Efter barnet er fyldt 18 kan der ansøges om uddannelsesbidrag. Der fastsættes uddannelsesbidrag, hvis bidragsbetaler har en indtægt af en vis størrelse og hvis barnet ikke tjener ret meget selv (under kr. 6000 inkl. SU i 2018). Hvis bidragsbetaler har ét barn, vil der normalt blive fastsat bidrag, hvis hans indtægt overstiger kr. 380.000 (2018). Uddannelsesbidraget fastsættes normalt til normalbidragets grundbeløb (kr. 1.204 pr. måned i 2018) . Bidraget kan forhøjes, hvis bidragsyderen har en højere indtægt (højere end kr. 700.000 i 2018).

Bidrag til børn over 18 år kan ikke fratrækkes på selvangivelsen.
Hvis man vil klage over en bidragsafgørelse, skal klagen sendes til Statsforvaltningen, der sender klagen med bilag videre til Familiestyrelsen, der behandler klagen.

Konfirmationsbidrag eller beklædningsbidrag

Der kan fastsættes konfirmationsbidrag eller beklædningsbidrag. Beløbet fastsættes normalt til kr. 3.612 (2018), medmindre forældrene sammen har sparet op til konfirmationen. Der skal ikke betales skat af beløbet.

Børne- og ungeydelse

Ydelsen udbetales som udgangspunkt til alle forældre, der har forsørgelsespligt overfor et i Danmark boende barn. Der er visse betingelser, der skal være opfyldt. Man kan læse nærmere om dette på Borger.dk

Bor forældrene ikke sammen udbetales ydelsen til moderen. Tilskuddet udbetales til faderen, hvis han har forældremyndigheden alene. I andre situationer er det afgørende for udbetalingen, hvem der har forældremyndigheden, hvor barnet bor (bopæl) eller opholder sig mest, og hvor barnet er tilmeldt folkeregisteradresse.

Børneydelsens størrelse afhænger af barnets alder:

 • 0-2-årige: kr. 4.506 pr. kvartal (2018)
 • 3-6-årige: kr. 3.537 pr. kvartal (2018)
 • 7-14-årige: kr. 2.808 pr. kvartal (2018)

Beløbet betales kvartalsvis forud.

Når barnet er fyldt 15 år overgår ydelsen til at hedde ungeydelse og den udbetales med kr. 936 pr. måned. Beløbet betales månedsvis forud. Der skal ikke betales skat af beløbet og beløbet tæller ikke med i indtægtsgrundlaget, når der beregnes sociale ydelser og uddannelsesstøtte.

OBS: Fra 2014 er børne-ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den aftrappes med 2% af den del af indkomsten, der i 2018 overstiger 765.800 kr. aftrapningsgrundlaget svarer til beskatningsgrundlaget for topskat.

For ikke-gifte personer (herunder samboende par, der ikke er gift) udgøres aftrapningsgrundlaget af den del af topskattegrundlaget hos modtageren af ydelsen, der overstiger 765.800 kr. For par der er gift, opgøres aftrapningsgrundlaget som summen af den del af hver ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger 765.800 kr.

Børnetilskud

Den, der bor alene og har sit barn boende, betragtes som eneforsørger. Det er uanset om dette er pga. samlivsophævelse, separation, eller fordi man aldrig har boet sammen med barnets far.

Som eneforsørger har man ret til to typer børnetilskud. Det ordinære børnetilskud og det ekstra børnetilskud.
Det ordinære børnetilskud er pr. 1. januar 2018 kr. 1.413 pr. kvartal pr. barn
Det ekstra børnetilskud er pr. 1. januar 2018 kr. 1.440 pr. kvartal uanset antallet af børn
Tilskuddet tilkommer barnet og udbetales til moderen. Tilskuddet udbetales til faderen, hvis han har forældremyndigheden alene. I andre situationer er det afgørende for udbetalingen, hvem der har forældremyndigheden, hvor barnet bor eller opholder sig mest, og hvor barnet er tilmeldt folkeregisteradresse.

Der er ret til særligt børnetilskud, når faderskabet til barnet ikke har kunnet fastslås, når kun en af forældrene lever, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, når barnet er adopteret af en enlig, og når der efter den nordiske konvention ikke er grundlag for at udfærdige et bidragsdokument, der kan danne grundlag for forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Det er VIGTIGT, at man ansøger om børnetilskuddet hurtigst muligt efter man har viden om, at man er eneforsørger. Der skal være ansøgt inden den første i en kvartalsmåned for at få det udbetalt for det pågældende kvartal. For at modtage for 2. kvartal skal der søges senest sidst i marts. Kommer ansøgningen senere, modtager man først tilskud fra 3. kvartal.

Andre bidrag
Der er tillige mulighed for at ansøge om fødsels-og barselsbidrag, dåbs- og navngivningsbidrag og konfirmationsbidrag.

Kontakt:
Har du spørgsmål til børnebidrag mv. kan henvendelse ske til  advokat Birgitte Harring-Lund, på telefon 43 53 60 80 eller mail bhl@alliance2635.dk

 

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk