Alliance Advokater Ishøj

Persondatapolitik

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 

Indsamling af personoplysninger

Som led i vores rådgivning og sagsbehandling modtager vi en række personoplysninger. Vi modtager normalt oplysningerne enten fra klienten selv, eller klienten har bedt andre om at sende dem til os, og har dermed samtykket i, at vi har og behandler oplysningerne. Vi modtager også personoplysninger fra Domstolene eller fra modparter, som vi behandler uden særligt samtykke.

Efter EU´s databeskyttelsesforordningen skal vi give en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig, bortset fra i de situationer hvor vi har modtaget tavshedspligt, eller har modtaget oplysningerne fra modparten eller Domstolene, eller oplysninger der er undergivet vores tavshedspligt.

 

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger vi har modtaget på dig. Vores kontaktoplysninger fremgår til højre på denne side.

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig,

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Evt. fødselsdato hvis det er nødvendigt for vores sagsbehandling
 • Evt. cpr.nr. hvis det er nødvendigt for vores sagsbehandling
 • Evt. billedlegitimation, hvis det kræves efter hvidvaskreglerne.

Vi behandler oplysningerne udelukkende til brug for din sag hos os.

 

Opbevaring af personoplysninger – adgang til personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares fysisk på papir og/eller digitalt i vores it-system.

Alle advokatvirksomhedens medarbejdere kan deltage i sagsbehandling på alle sager, og alle advokatvirksomhedens medarbejdere vil derfor have adgang til personoplysningerne.

Dine personoplysninger videregives ikke til andre, med mindre det er et nødvendigt led i sagsbehandlingen.

 

Sletning af personoplysninger

Hvis vi på grund af hvidvaskregler har modtaget legitimation fra dig, bliver den slettet 5 år efter sagens afslutning. Vi kan ikke med sikkerhed sige hvornår øvrige personoplysninger bliver slettet. De opbevares som udgangspunkt i 10 år efter sagens afslutning.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår på forrige side.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt, og det betyder at vi standser behandlingen af din sag.

 

Dine rettigheder i øvrigt

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i for-hold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personop-lysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Advokat Birgitte Harring-Lund
Ishøj Strandvej 87,
2635 Ishøj,
CVR: 20952776
Telefonnr.: +45 43 53 60 80 
E-mail: bhl@alliance2635.dk
Website: allianceadvokater-ishoej.dk

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

_____________________

 

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I DØDSBOER

1.Generelt om behandling af personoplysninger ved dødsboskifte

1.1 Som del af dødsboskiftet behandler vi personoplysninger om afdøde. Herudover behandler vi personoplysninger om arvinger/legatarer samt hvis relevant om afdødes tidligere og nuværende ægtefælle, afdødes forældre, andre pårørende/nærtstående og interessenter i øvrigt (herefter tilsammen benævnt Interessenterne). Vi behandler sådanne personoplysninger om afdøde og Interessenterne som indgår som en naturlig eller nødvendig del af de opgaver, der følger af dødsboskifteloven, dødsboskatteloven, boafgiftsloven og øvrig relevant lovgiv-ning i forbindelse med gennemførelse af skiftet.

1.2 Vi er underlagt oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Til opfyldelse heraf giver vi denne orientering. Vi opfylder desuden løbende oplysningspligten i forbindelse med orientering om skiftet i øvrigt, eller giver informationen, hvor vi skønner det formålstjenligt.

1.3 Oplysningspligten kan være begrænset af lov, herunder af vores tavshedspligt samt hvis gennemførelsen heraf kræver en uforholdsmæssig indsats og/eller formålet vil forspildes eller afgørende hensyn til boets, afdødes, Interessenternes eller det offentliges interesser taler i mod.

1.4 Vi kommunikerer primært via e-mail, da det er med til at effektivisere bobehandlingen. Vi kommunikerer primært via almindelig ukrypteret email, herunder når vi fremsender og modtager mails. Vi sender med krypteret mail (vipre), når der er cpr.nr. og følsomme oplysninger. Vi benytter eventuelt i stedet almindelig post. Hvis du anmoder om det, benytter vi generelt almindelig post som alternativ.

1.5 Du bedes straks informere os skriftligt, hvis du ønsker, at vi skal træffe konkrete foranstaltninger, herunder særligt i forhold til dine personoplysninger.

 

2. Dataansvarlig og formål med behandlingen

2.1 Alliance Advokater Ishøj er dataansvarlig og spørgsmål om persondatabehandling mv. kan rettes til os. Vores kontaktoplysninger fremgår nederst på denne side. Generelt forsøger vi at begrænse behandlingen af personoplysninger mest mulig. side 2

2.2 Konkret i relation til dødsboskifte er formålet med behandlingen gennemførelse af skiftet i overensstemmelse med de lovkrav og pligter jeg som advokat og/eller bobestyrer er pålagt.

 

3. Retsgrundlaget for vores behandling

3.1 Retsgrundlaget for vores behandling er primært dødsboskifteloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven og arveloven i kombination med databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6, stk. 1 c) og e) og eller b) samt artikel 9 stk. 2 a) – c) og f), artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 samt § 11, stk. 2.

3.2 Vi behandler [endvidere] almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 f). Denne hjemmel kan benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling.

3.3 Også særlovgivning kan komme i betragtning, f.eks. lov om finansiel virksomhed, idet banker og forsikringsselskaber kan stille særlige krav, hvidvasklovgivningen, helbredsloven, forældelsesloven og bogføringsloven, mfl.

3.4 Endelig kan vi behandle personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, men oftest vil det ikke være nødvendigt med et sådant samtykke, fordi behandling kan finde sted via hvervet som bobestyrer og/eller til opfyldelse af klientaftalen og/eller interesseafvejningsreglen, jf. 3.2. Hvis vores behandling udelukkende finder sted på grundlag af samtykke, vil du kunne trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden. Samtykke i øvrigt kan på samme måde tilbagekaldes, men der vil i nogle tilfælde være hjemmel til, at vi kan forsætte behandlingen på andet retligt grundlag.

 

4. Personoplysningskategorier og konsekvenser ved manglende besvarelse

4.1 Hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om afdøde og Interessenterne er almindelige personoplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer, slægtskab, oplysninger om eventuelle gaver og arveforskud, bankkontonummer, faktuelle oplysninger og vurderinger vedrø-rende boets aktiver og passiver, herunder personoplysninger i testamenter, anmeldelser af krav, mv.

4.2 Vi behandler cpr.nr. og pasnummer og andre lignende identitetsoplysninger, hvor det følger af lov, herunder i medfør af dødsboskatteloven, boafgiftsloven og hvidvaskloven, f. eks hvis der skal ske overdragelse af fast ejendom eller anden transaktion.

4.3 Hvis det er nødvendigt for at gennemføre skiftet, behandler vi også følsomme personoplysninger, f.eks. om etniske oprindelse, helbreds- og fagforeningsoplysninger. Det kan være i forbindelse med fastlæggelse af eventuelle retskrav, arvingsundersøgelser, til brug for håndtering af forhold vedrørende pension og sociale ydelser, mv. Undtagelsesvis behandler vi også oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser inden for det angivne formål. I tilfælde af at boet måtte vise sig insolvent er vi pålagt en særlig undersøgelsespligt.

4.4 De personoplysninger, som vi beder om at modtage i relation til hvidvaskloven er lovpligtige at meddele, for at vi kan etablere klientforholdet og yde den ønskede bistand. De spørgsmål vi stiller i relation til personoplysninger i øvrigt, vil som udgangspunkt også være obligatoriske at svare på, f.eks. hvorvidt du fra afdøde har modtaget gaver og/eller arveforskud eller når vi beder om dit bankkontonummer for at kunne udbetale arv. Manglende besvarelse kan derfor få negative konsekvenser for sagsbehandlingen og for dig.

 

5. Hvorfra modtager/indhenter vi personoplysningerne

5.1 Hovedparten af personoplysningerne modtager eller indhenter vi via vores legitimation som bobestyrer eller som advokat i henhold til skiftefuldmagt enten fra skifteretten og øvrige myndigheder eller forsikringsselskaber, banker, mfl., via afdødes dokumenter, herunder skattemappen, fra Interessenterne eller offentlige tilgængelige kilder.

 

6. Modtagere

6.1 Som led i dødsboskiftet videregiver vi personoplysninger til skifteretter, domstole, andre myndigheder, forsikringsselskaber, banker, arvingsrepræsentanter, modparters advokater, modparter uden advokatrepræsentation, underleverandører, der bistår med rydning, makulering, o. lign., sagkyndige eksperter/rådgivere, herunder ejendomsmæglere og øvrige Interessenter. Videregivelse sker i relevant omfang til brug for gennemførelse af skiftet.

6.2 Personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS i det omfang det er nødvendigt af hensyn til fastlæggelse af et retskrav, f. eks. hvis afdøde har aktiver eller boets Interessenter er hjemmehørende dér. I så fald vil spørgsmålet om fornødent blive taget op på et møde eller på anden måde, hvorunder det vil blive oplyst hvilke garantier, mv. der gælder.

 

7. Rettigheder, herunder klagemulighed og sletning

7.1 Med hensyn til dine rettigheder har du ret til indsigt, ret til berigtigelse og til sletning, i det omfang der ikke konkret gælder undtagelser hertil.

7.2 Klage over vores behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 K, T 33 19 32 00 – www.datatilsynet.dk/dt@datatilsy-net.dk .

Vi vil sætte pris på, at du inden du eventuelt beslutter at klage til Datatilsynet kontakter os.

7.3 Sagen arkiveres efter at godkendelse fra myndighederne, herunder skifteretten er modtaget og alle konti er nulstillet. Sletning fra vores systemer og makulering af sagen sker som udgangspunkt, når der er gået 10 år fra dette tidspunkt, bortset fra personoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven, hvor sletning sker efter 5 år. Vi kan ved boets afslutning spørge, om der er ønske og enighed om, at boopgørelse, mv. f.eks. andre dokumenter og kontaktoplysninger opbevares i en længere periode.

 

8. Sikkerhed

8.1 Vi har truffet relevante fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Advokat Birgitte Harring-Lund
Ishøj Strandvej 87, 2635 Ishøj
CVR: 20952776
Telefonnr.: +45 43 53 60 80
E-mail: bhl@alliance2635.dk
Website: allianceadvokater-ishoej.dk

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk