Forældremyndighed, bopæl og samvær

Hos Alliance Advokater i Ishøj er vi specialiserede i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Vi ved derfor, at der er mange spørgsmål, der dukker op, når man vælger ikke at leve sammen med barnets anden forælder. Skal der ske ændring i, hvem der har forældremyndigheden? Hvor skal barnet have bopælsadresse? Hvor meget skal barnet være hos mor og hvor meget hos far?

Det er en meget svær følelsesmæssig situation at skulle i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) og måske også i Retten for at få afgjort en tvist om forældremyndighed eller bopæl og samvær over sine børn. Det er derfor en meget stor hjælp, at have en advokat ved sin side. Advokaten kan alle regler og paragraffer og har overblikket. Advokaten kan hjælpe dig med at klare dig igennem processen på den bedst mulige måde.

Du er altid velkommen til at kontakte kontorets advokat: Birgitte Harring-Lund på bhl@alliance2635.dk, hvis du har spørgsmål. Kontorets mailadresse er kontor@alliance2635.dk. Vores telefonnummer er 43 53 60 80.

Hele problematikken kan deles ind i tre overordnede spørgsmål:

 1. Skal forældremyndigheden bevares fælles?
  2. Bopæl. Hvor skal barnet bo?
  3. Samvær. Hvor meget samvær skal der være mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos?

Begrebet ”forældremyndighed”

I Forældreansvarsloven beskrives forældremyndigheden således: ”Forældremyndighedsindehaveren skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov”.

I dag er det generelt sådan, at både gifte og ugifte forældre til børn født efter den 1. juli 2002 som hovedregel har fælles forældremyndighed. For ugifte forældre er forældremyndigheden fælles, hvis forældrene har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder, og manden er fader til barnet, eller faderskabet er anerkendt af faderen i en ”omsorgs- og ansvarserklæring”.

Gifte forældre til børn født før 1. juli 2002 har fælles forældremyndighed. Moderen har forældremyndigheden alene til børn født uden for ægteskab, medmindre forældrene har aftalt fælles forældremyndighed.

Har man fælles forældremyndighed, fortsætter den fælles forældremyndighed uafhængig af samlivsophør, separation eller skilsmisse. Der skal således ikke tages stilling til spørgsmålet om forældremyndighed i forbindelse med separation/skilsmisse.

Udgangspunktet er altså, at man automatisk har fælles forældremyndighed og, at man i tilfælde af separation eller skilsmisse beholder forældremyndigheden fælles.

Ophør af fælles forældremyndighed

Hvis I ikke enige om at bevare forældremyndigheden fælles, eller hvis den ene part er fast besluttet på at ville overtage den fulde forældremyndighed, opstår der en tvist, hvor der er behov for advokatbistand.

Forældreansvarslovens regler giver mulighed for, at retten i visse tilfælde kan ophæve den fælles forældremyndighed.

Hvis der foreligger tungtvejende grunde, eller hvis man ikke er enige om væsentlige forhold omkring barnet, kan man ansøge om at få ophævet den fælles forældremyndighed. I Forældreansvarslovens § 11 (ny pr. 1. oktober 2012) står der således: “… at retten kun kan ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er grund til at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste”.

Den fælles forældremyndighed vil kunne ophæves, hvis der er tungtvejende grunde til at ophæve den. Eksempel på tungvejende grunde er:

 • at den ene forælder har udøvet vold mod den anden forælder eller mod barnet
 • at den ene forælder, f.eks. på grund af misbrug, ikke er egnet som forældremyndighedsindehaver

Man kan også være meget uenige om forhold, der i sager om forældremyndighed, anses for væsentlige forhold. Væsentlige forhold er i denne forbindelse forhold, der må anses som så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige herom. Der kan blandt andet være tale om barnets flytning til udlandet (inkl. Grønland og Færøerne), barnets religion, valg af skoleretning, valg af skole, indgåelse af ægteskab, udstedelse af pas, væsentlige lægelige indgreb/behandling mv.

Den nye formulering i forældreansvarsloven åbner op for, at retten har flere muligheder for at ophæve den fælles forældremyndighed end tidligere. Hvordan den nye formulering vil blive brugt i praksis, vil vise sig indenfor de nærmeste år.

Ansøgning om ophævelse af forældremyndigheden skal sendes til Familieretshuset. Ansøgningsskemaer kan findes på Familieretshusets hjemmeside https://familieretshuset.dk/

Inden ansøgningen om ophævelse/overførsel af forældremyndighed sendes til Familieretshuset, bør man tale med en advokat, der arbejder med sager om forældremyndighed. Advokaten vil kunne vurdere, om der er tilstrækkeligt grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed.

Når Familieretshuset har modtaget ansøgningen, indkalder de parterne til et møde. Man kan vælge at deltage alene eller medbringe en bisidder eller en advokat til mødet.

Hvis man ved mødet i Familieretshuset ikke kan blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, så sendes sagen videre til Retten.

Du er altid velkommen til at kontakte kontorets advokat: Birgitte Harring-Lund på bhl@alliance2635.dk kontorets mailadresse er kontor@alliance2635.dk. Vores telefonnummer er 43 53 60 80.

Hvor skal barnet bo?

I visse samlivsophævelses- og skilsmissesager kan forældrene godt blive enige om de ”store” beslutninger. Forældrene kan således godt bevare den fælles forældremyndighed.

De mere dagligdagsbeslutninger kræver ikke enighed mellem forældremyndighedsindehaverne. Man skal altså ikke være enige om alting for at have fælles forældremyndighed. Visse mindre væsentlige beslutninger kan træffes af bopælsforælderen alene. Bopælsforælderen kan selv træffe beslutninger vedrørende den daglige omsorg for barnet, valg af daginstitution, valg af fritidsaktiviteter, flytning inden for Danmarks grænser, mv.

Uanset, om forældrene er enige om de fleste ting omkring barnets hverdag, så skal barnet have adresse ét sted. Barnet kan ikke have to adresser. Derfor skal der i forbindelse med en samlivsophævelsen tages stilling til, hvem af forældrene, der skal have barnets bopælsadresse hos sig.

Det er derfor ofte bopælsspørgsmålet, der bliver stridspunktet mellem forældrene i forbindelse med samlivsophævelsen. En eller begge forældre skal jo flytte ved en separation eller skilsmisse. Derved opstår problemet om, hvem der skal have børnene boende.

Hvis man ikke kan blive enige om, hvem der skal have barnets bopæl hos sig, skal man sende en ansøgning om bopæl til Familieretshuset. Også her gælder det, at Familieretshuset ikke kan træffe endelig afgørelse om bopæl, men kun forsøge at få parterne til at indgå en frivillig aftale om bopæl. Kan man ikke blive enige om bopælsspørgsmålet, sendes sagen videre fra Familieretshuset til Retten. Man kan bede Familieretshuset om at træffe en midlertidig afgørelse om bopæl. Familieretshuset kan da træffe midlertidig afgørelse om bopæl, hvis det er nødvendigt i sagen.

Inden ansøgningen om bopæl sendes til Familieretshuset, bør man have talt med en advokat, der arbejder med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Man kan ofte undgå nogle af konflikterne ved at have sat sig ind i reglerne, inden sagen startes. Dette kan en advokat hjælpe med.

Du er altid velkommen til at kontakte kontorets advokat: Birgitte Harring-Lund på bhl@alliance2635.dk, hvis du har spørgsmål. Kontorets mailadresse er kontor@alliance2635.dk. Vores telefonnummer er 43 53 60 80.

Hvor meget samvær skal der være mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos?

Den, barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden forælder er samværsforælder. Bopælsforælderen kan have forældremyndigheden alene, eller der kan være fælles forældremyndighed.

Et barn har ret til kontakt med begge forældre. Dette gælder uanset, om forældrene flytter fra hinanden eller aldrig har boet sammen. Forældrene kan selv indgå en aftale om samvær, men hvis forældrene ikke kan blive enige om samværet, kan man bede Familieretshuset om at få fastsat samværet.

En samværsaftale skal være til barnets bedste. Samværet med forældrene er således en rettighed barnet har.

Hvem kan søge om at få fastsat samvær?

 • Den forælder, der ikke har barnets bopælsadresse, kan bede Statsforvaltningen om at fastsætte samvær.
 • Den forælder, der har barnet boende, kan anmode Statsforvaltningen om, at der indkaldes til et møde, hvis der ikke er samvær, eller hvis der kun er samvær i begrænset omfang.
 • Et barn, der er fyldt 10 år, kan bede om, at forældrene indkaldes til et møde om samvær.
 • I visse specielle tilfælde kan barnets nærmeste pårørende søge om samvær. De nærmere regler kan læses på Statsforvaltningens hjemmeside.

Ansøgning om samvær sker ved, at du udfylder blanketten ”ansøgning om ændring eller fastsættelse af samvær” på https://familieretshuset.dk/

Når Familieretshuset har modtaget ansøgningen, indkaldes begge forældre til et møde. Man har til mødet ret til at medbringe en bisidder. Man kan til mødet også medbringe en advokat. Familieretshuset forsøger på mødet, at få parterne til at indgå en frivillig aftale. Ofte tilbydes der børnesagkyndig rådgivning/konflikmægling.

Hvis I ikke på mødet kan blive enige om en samværsaftale, træffer Familieretshuset en afgørelse om samværet på grundlag af de oplysninger, I har givet. Familieretshuser kan indhente oplysninger fra skole/børnehave mv. De kan også inddrage barnet i sagen. Enten ved at tale med barnet eller ved, at der laves en børnesagkyndig undersøgelse.

Hvis man ikke er enig i afgørelsen, kan der klages over afgørelsen til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. I praksis sender man sin klage til Familieretshuset, der selv sender klagen samt bilag videre til Familiestyrelsen.

Er forældrene allerede uenige om spørgsmålet om forældremyndighed og/eller spørgsmålet om bopælsadressen for barnet, vil det være mest hensigtsmæssigt, at også samværsspørgsmålet bliver sendt videre til Retten. Retten vil så træffe en samlet afgørelse om alle de tvistpunkterne.

Du er altid velkommen til at kontakte kontorets advokat: Birgitte Harring-Lund på bhl@alliance2635.dk, hvis du har spørgsmål. Kontorets mailadresse er kontor@alliance2635.dk. Vores telefonnummer er 43 53 60 80.

Retssagen

Når en dommer skal afgøre en sag om forældremyndighed, bopæl og samvær, skal afgørelsen træffes med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

Sagen der skal afgøres af Retten bliver ofte afgjort på grundlag af forældrenes forklaringer og en samtale med barnet, hvis barnet skønnes at være modent nok til det. Derudover indhentes der udtalelser fra skole/institution. Nogle gange er der også brug for, at der laves en børnesagkyndig undersøgelse. Her taler en psykolog med barnet og begge forældre samt indhenter udtalelser fra skoler og institutioner.  Retten træffer derefter afgørelse med udgangspunkt i det samlede materiale i sagen. Hvis sagen skal for Retten, bør man have advokatbistand.

Advokaten kan undersøge, om man eventuelt har ret til fri proces eller ret til dækning af en del af sagsomkostningerne gennem sit forsikringsselskab.

Du er altid velkommen til at kontakte kontorets advokat: Birgitte Harring-Lund på bhl@alliance2635.dk, hvis du har spørgsmål. Kontorets mailadresse er kontor@alliance2635.dk. Vores telefonnummer er 43 53 60 80.

Du kan læse mere om børnebidrag mv. her.

Har du spørgsmål til børnebidrag, forældremyndighed, samvær, børns bopæl eller børnetestamenter, så er du velkommen til at kontakte Alliance Advokater Ishøj på tlf. 43 53 60 80 eller pr. mail på kontor@alliance2635.dk.

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk

Alliance Advokater Ishøj - når nærvær er vigtigt